İş Olanakları


TEKNİK RESSAM (KOD:ELF-TR)

İŞ TANIMI:

Elektrik altyapı, üstyapı projelerinde ihtiyaç duyulan plan, şema, kroki vb. diğer çizimler ve tabloları birim yetkilisi gözetiminde hazırlamak,

İŞE AİT GÖREVLER:

PD ( Proje Dosyası ) ve/veya PID ( Proje İhale Dosyası ) düzenlemelerine katılmak

Yazılı veya Sözlü talimatlar, Elf atölye prosedürleri ve işe özgü teknik mevzuata uygun olarak teknik çizimleri, tabloları hazırlamak

Proje dokümanları ve çizimlerinin çıktı ve çoğaltma işlemlerini yapmak

Doküman teslim formlarını hazırlamak

Proje planı ( faaliyet/süre/sorumlu) ve birim yetkilisi görevlendirmesi doğrultusunda günlük çalışmalarını sürdürmek

Röleve çalışmalarına katılmak, röleve çalışmalarının sayısallaştırılması ( bilgisayar ortamında çizimi)

Günlük / haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak

Proje metraj, keşif, teknik şartname, birim fiyat tarifi hazırlık çalışmalarına katılmak

Şirket içi Eğitim programlarına katılmak, ihtiyaç duyduğu eğitimleri birim yöneticisine yazılı olarak bildirmek ve takibini yapmak

Elf Kalite Güvence sistemi faaliyetlerine aktif olarak katılmak

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİ:

Temel ( tesisat zorunlu değil ) tasarım-çizim tekniği bilgisi

Tasarım ve çizim sürecinde kullanılan bilgisayar destekli çizim araç ve gereçleri kullanma bilgisi

Temel matematik bilgisi ( dört işlem, yüzde, alan ve hacim hesaplama )

Mimari projeleri okuyabilme

Harita okuyabilme

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BECERİLER:

İçinde bulunulan ortamı 2 boyutlu ifade edebilmek

2 boyutlu verilen bir çizimi 3 boyutlu olarak tasarlayabilmek ifade edebilmek (en uygun çizim aracıyla çizmek)

Karşılaşılan sorunları veya problemleri sayısal olarak ifade edebilmek

Okuduğunu anlayabilmek

Düşüncelerini, dilek ve önerilerini, karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini veya mevcut bir durumu yazılı olarak ifade edebilmek

Başvuru

Başvurmak istediğiniz iş ilanının kodunu belirttiğiniz mail ile aşağıdaki mail adresine CV nizi gönderebilirsiniz.

elf@elfmuhendislik.com

ELEKTRİK TEKNİK RESSAM (KOD:ELF-ELKTR)

İŞ TANIMI:

Elektrik altyapı, üstyapı projelerinde ihtiyaç duyulan plan, şema, kroki vb. diğer çizimler ve tabloları proje mühendisi, diğer proje yetkilileri ile birlikte hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

İŞE AİT GÖREVLER:

PD ( Proje Dosyası ) ve/veya PID ( Proje İhale Dosyası ) düzenlemelerine katılmak

İhtiyaç duyulması halinde PD veya PID dosya takibini ilgili kurumlarda yapmak

Yazılı veya Sözlü talimatlar, Elf atölye prosedürleri ve işe özgü teknik mevzuata uygun olarak teknik çizimleri, tabloları hazırlamak veya hazırlatmak

Hazırlanmış çizimleri Elf sunum Kriterleri, Mevzuat, Proje Hazırlama ile İlgili Yönetmeliklerine uygunluğunu kontrol etmek

Hazırlanan proje dokümanları ve çizimlerinin çıktı ve çoğaltma işlemlerini sevk ve idare etmek

Doküman teslim formlarını hazırlamak, Doküman teslim formu doküman dosyası ( seti ) uygunluğunu denetlemek

Gelen doküman ve çizimlerin kabul kontrolünü yapmak

Proje planlama ( faaliyet/süre/sorumlu) çalışmalarına katılmak, taslak proje planları hazırlamak, proje planlarındaki revizyonları takip etmek

Röleve çalışmalarına katılmak, röleve çalışmalarını sevk ve idare etmek, röleve çalışmalarının sayısallaştırılması çalışmalarını yapmak, yaptırmak, kontrolünü yapmak

Günlük / haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak

Proje teknik içeriğine yönelik inceleme raporları hazırlamak

Proje metraj, keşif, teknik şartname, birim fiyat tarifi hazırlık çalışmalarına katılmak

Şirket içi Eğitim programlarına katılmak, Amiri olduğu personele veya gruba ait eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, onaylanan program dâhilinde eğitim ve işbaşı eğitimler vermek.

Elf Kalite Güvence sistemi faaliyetlerine aktif olarak katılmak

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİ:

Temel tesisat tasarım-çizim tekniği bilgisi

Tasarım ve çizim sürecinde kullanılan bilgisayar destekli çizim araç ve gereçleri kullanma bilgisi

Temel matematik bilgisi ( dört işlem, yüzde, alan ve hacim hesaplama )

Elektrik tesisat ( ve deneyimi doğrultusunda elektrik dağıtım şebeke ) bilgisi

Elektriksel birim bilgisi

Mimari projeleri okuyabilme

Harita okuyabilme

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BECERİLER:

İçinde bulunulan ortamı 2 boyutlu ifade edebilmek

2 boyutlu verilen bir çizimi 3 boyutlu olarak tasarlayabilmek ifade edebilmek (en uygun çizim aracıyla çizmek)

Karşılaşılan sorunları veya problemleri sayısal olarak ifade edebilmek

Okuduğunu anlayabilmek

Düşüncelerini, dilek ve önerilerini, karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini veya mevcut bir durumu yazılı olarak ifade edebilmek

Kompleks problem ve sistemleri (elektriksel) hızla basit bileşenlerine ayırabilmek

Yetkili olduğu konularda hızlı ve doğru muhakeme yapmak ve karar vermek, kararlarını uygulamak ve/veya uygulatabilmek


Başvuru

Başvurmak istediğiniz iş ilanının kodunu belirttiğiniz mail ile aşağıdaki mail adresine CV nizi gönderebilirsiniz.

elf@elfmuhendislik.com

ELEKTRİK MÜHENDİSİ (KOD:ELF-MUH)

İŞ TANIMI:

Elektrik altyapı, üstyapı projelerinde etüt, röleve, temel tasarım, tasarım, dokümantasyon, Proje İhale Dosyası (PID) çalışmalarını planlamak, sevk ve idare etmek, bizzat uygulamalarını yapmak, yaptırmak ve yapılan işleri denetlemek.

İŞE AİT GÖREVLER:

Projelendirme sürecinde yer alan farklı disiplinlerden gelen mühendisler, iş sahibi temsilcileri ve/veya diğer yetkili kişilerle devam eden veya teklife esas projeler üzerinde görüşmek.

Projelendirme süreçleri ( faaliyet/süre/sorumlu) planlamasına katılmak.

Tasarım metodolojileri, tasarım kriterleri, kontrol ve kabul kriterleri, ön proje ve proje açıklama raporlarını hazırlamak

Tasarım hesaplarını yapmak

Tasarım çizimlerini yapmak, yaptırmak, yapılan çizimleri kontrol etmek

Keşif-Metraj çalışmalarını yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmaları kontrol etmek

Teknik Şartname, Birim Fiyat tarifleri vb. hazırlamak, hazırlanan çalışmaları kontrol etmek

PD ( Proje Dosyası ) ve/veya PID düzenlemelerine katılmak.

PD veya PID dosyası ilgi kurumlarda takibini yapmak

Doküman teslim formu hazırlamak/hazırlatmak, doküman dosyası ( seti ) uygunluğunu denetlemek

Gelen doküman ve çizimlerin kabul kontrolünü yapmak

Günlük / haftalık faaliyet raporlarını hazırlamak

Proje ( iş )ilerleme raporlarını hazırlamak

Proje teknik içeriğine yönelik inceleme raporları hazırlamak

Şirket içi Eğitim programlarına katılmak, Amiri olduğu personele veya gruba ait eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, onaylanan program dâhilinde eğitim ve işbaşı eğitimler vermek.

Elf Kalite Güvence sistemi faaliyetlerine aktif olarak katılmak

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BİLGİ:

Elektrik mühendisliği uygulamaları ( kuvvetli ve zayıf akım sistemleri ve tesisat) bilgisi

Tasarım ve çizim sürecinde kullanılan bilgisayar destekli çizim araç ve gereçleri kullanma bilgisi

Temel matematik, fizik bilgisi

Temel malzeme bilgisi

Mimari projeleri okuma, yorumlama ve öneri getirebilecek düzeyde temel mimari-statik bilgisi

Harita okuma, yorumlama ve alt yapı çalışmalarına yönelik yorum ve öneri getirebilecek düzeyde harita bilgisi

Teknik yasal mevzuat bilgisi

Türkçe yazım kuralları ve cümle bilgisi

İŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BECERİLER:

İçinde bulunulan ortamı 2 boyutlu ifade edebilmek

2 boyutlu verilen bir çizimi 3 boyutlu olarak tasarlayabilmek ifade edebilmek (çizmek)

Elektriksel sistemlerin analizini yapabilmek, sistemler tasarlayabilmek

Karşılaşılan sorunları veya problemleri sayısal olarak ifade edebilmek

Kompleks problem ve sistemleri hızla basit bileşenlerine ayırabilmek

Problemleri matematik ve fen bilimleri kural ve yasalarına dayanarak çözebilmek

Okuduğunu anlayabilmek

Düşüncelerini, dilek ve önerilerini, karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini veya mevcut bir durumu yazılı olarak ifade edebilmek

Yetkili olduğu konularda hızlı ve doğru yargılama ve karar verme, kararlarını uygulamak ve/veya uygulatabilmek, alternatif çözümler üretmek


Başvuru

Başvurmak istediğiniz iş ilanının kodunu belirttiğiniz mail ile aşağıdaki mail adresine CV nizi gönderebilirsiniz.

elf@elfmuhendislik.com